Algemene voorwaarden

Friendship International B.V. is een expeditiebedrijf en handelt als tussenpersoon in opdracht van de klant bij het tot stand komen van transport overeenkomsten tussen de verscheper en de transporteur. 

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden :

 

Algemene voorwaarden
Friendship International B.V.

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.            Friendship International: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Friendship  
                 International B.V. gevestigd aan de Bamfordweg 1 te Ulestraten, ingeschreven bij de Kamer
               van Koophandel onder KvK-Nummer 14116865;
b.            opdrachtgever: de wederpartij van Friendship International;
c.            overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Friendship International.

 

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Friendship International en de opdrachtgever waarop Friendship International deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Op de overeenkomst zijn mede van toepassing de algemene voorwaarden van derden waarmee Friendship International  ter uitvoering van de overeenkomst overeenkomsten aangaat.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden  zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bevindingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Friendship International en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ander is vermeld.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namen hem aan Friendship International opgegeven eisen en specificaties v de prestatie en andere gegevens waarop Friendship International haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Friendship International gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Friendship International daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Friendship International niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Friendship International opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8Kennelijke fouten of vergissingen op  de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde gegevens binden Friendship International niet.

 

Artikel 4 Tarieven en onkostenvergoeding

 

4.1 Alle opgegeven tarieven zijn exclusief BTW.
4.2 Friendship International mag een vaste overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Friendship International, dat in redelijkheid niet van Friendship International mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
4.3 Eventuele extra kosten ten gevolge van onvoldoende laad- en/of lostijd zoals, maar zeker niet beperkt tot , overliggelden, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
4.4 Onkosten en/of hogere arbeidslonen van de vervoerder(s) die zijn gemaakt doordat ingevolge de vervoersdocumenten in de avond, de nacht, in het weekend of op erkende feestdagen tot laden of lossen wordt overgegaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen. Dergelijke onkosten en hogere arbeidslonen worden apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Eventueel gelijktijdig met invoerrechten verschuldigde belastingen, douaneboetes, opslagkosten en/of andere bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van een  actie van de douane en/of andere overheidsinstanties, of het nalaten van de opdrachtgever of geadresseerde om de vereiste documenten over te leggen of de vereiste licentie of vergunning aan te vragen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6 De opdrachtgever vrijwaart Friendship International voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tevens is de opdrachtgever verplicht door de overheid in het kader van de overeenkomst in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede door de overheid opgelegde boetes aan Friendship International te vergoeden.
4.7 Alle kosten die Friendship International heeft gemaakt ten gevolge van onjuist geheven vrachten dan wel overige extra kosten die door Friendship International in verband met het uitvoeren van de overeenkomst worden gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Prijswijziging
Indien de prijzen van Friendship International worde verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijziging van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van vervoerders, is Friendship International gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan de opdrachtgever.

 

Artikel 6 Verzekering
Indien de opdrachtgever de te vervoeren goederen wenst te verzekeren, dient de opdrachtgever de opdracht tot her verzekeren uitdrukkelijk en schriftelijk aan Friendship International te verstrekken. De opdrachtgever dient nauwkeurig aan te geven voor welke risico’s hij de goederen wenst te verzekeren en welke waarde de goederen hebben .

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1Friendship International zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
7.2 Indien de opdrachtgever aan Friendship International geen nadere wensen heeft kenbaar gemaakt in verband met het laten vervoeren van de goederen,  is Friendship International gerechtigd de route te bepalen en te bepalen op welke wijze de goederen vervoerd worden.
7.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Friendship International bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 8 Wijzigen van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Friendship International zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Friendship International de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
8.4 Indien en vast honorarium is overeengekomen zal Friendship International daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 9 Annulering
9.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht Friendship International alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden. Voorts is de opdrachtgever verplicht de kosten voorvloeiende uit eventueel door Friendship International voor de vervulling van de opdracht  reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.
9.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade uit een tussentijdse beëindiging.

 

Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgever
10.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie en instructies, waarvan Friendship International aangeeft dat deze noodzakelijk zijn onder andere voor het verrichten van douaneformaliteiten of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Friendship International worden verstrekt. Friendship International is niet verplicht om de verstrekte gegevens en informatie op juistheid te controleren.
10.2 De opdrachtgever is gehouden Friendship International onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
10.3 Friendship International is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door Friendship International verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Friendship International gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.
10.4 Aangeboden goederen dienen transportwaardig verpakt te zijn en voorzien te zijn van duidelijke informatie. Het gaat hier om het product, volledige adressering van de ontvanger, symbolen die de behandeling aangeven e.d. Friendship International is niet aansprakelijk voor en de opdrachtgever vrijwaart Friendship International tegen elke aanspraak verband houdend met beschadiging of verlies van de door de opdrachtgever gebruikte verpakking.
10.5De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de te vervoeren goederen op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking worden gesteld.
10.6 Friendship International gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

 

Artikel 11 Afleveringen
11.1 De door Friendship International opgegeven aflevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen en binden Friendship International niet.
11.2 Friendship International geeft geen garantie op de tijden van aankomst van de goederen. Opgegeven aankomsttijden gelden slechts bij benadering.

 

Artikel 12 Betaling
12.1 Friendship International heeft het recht om opdrachten uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaalt dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.
12.2 Vertraging bij een uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van de opdrachtgever, is altijd voor risico van de opdrachtgever.
12.3 Betaling van de van Friendship International ontvangen facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
12.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De handelsrente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Friendship International de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke handelsrente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten worden in dat geval bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW forfaitair vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag.
12.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Friendship International op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.6 Friendship International kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Friendship International verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.7 Een betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door Friendship International gemaakte invorderingskosten, vervolgens van de handelsrente en tenslotte van de hoofdsom.

 

Artikel 13 Klachten en verjaring
13.1 Klachten over de door Friendship International uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden gemeld bij:
Friendship International BV
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
Nederland

Tel: + 31 (0)85 3035 060
E-mail: Operations@friendship-int.nl


13.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Friendship International de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Friendship International slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.13.4 Bij gebreke van reclame of door betaling van de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum vervalt bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW enig beroep op eventuele betwisting van de factuur en/of tenaamstelling uit welke hoofde dan ook en staat de instemming met de factuur vast. Betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
13.5 Alle aanspraken jegens Friendship International die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Friendship International zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Friendship International kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van :
a.            een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten
                kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 16 van deze algemene
                voorwaarden;
b.            enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
              personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2 Friendship International is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Friendship International is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Friendship International kenbaar behoorde te zijn.
14.3 Friendship International is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakte doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 10 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
14.4 Friendship International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Friendship International in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
14.5 Friendship International is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.6 De aansprakelijkheid van Friendship International beperkt zich steeds tot datgene wat onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Voor schade die niet valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering is Friendship International maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat door Friendship International voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding
15.1 Friendship International is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
15.2 Voorts is Friendship International bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Friendship International is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien;
a.            na het sluiten van de overeenkomst Friendship International omstandigheden ter kennis is
              gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
              nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk
              of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
              tekortkoming haar rechtvaardigt;
b.            de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid uitblijft of
              onvoldoende is.
15.4 Friendship International is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
15.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Friendship International de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 16 Overmacht
16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Friendship International liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd:
onwerkbare weersomstandigheden, belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, ex- en importverboden, branden, internet storingen en datalekken/beveiligingsinbreuken, storingen en ongevallen in het bedrijf van Friendship International of van de vervoerder, verbranden van middelen van vervoer van Friendship International of de vervoerder, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengen.
16.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
16.3 Voor zover Friendship International ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst in nagekomen of deze al kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Friendship International gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
16.4 Alle extra kosten die zijn ontstaan door de overmacht situatie, zoals, maar zeker niet beperkt tot, opslagkosten, transportkosten, overliggelden, assurantie, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Friendship International gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Friendship International zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Friendship International niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom
18.1 De opdrachtgever vrijwaart  Friendship International voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
18.2 Alle door Friendship International verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Friendship International worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
18.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Friendship International in kader van de overeenkomst ontwikkelde, geleverde dan wel terbeschikkinggestelde producten berusten bij Friendship International.

 

Artikel 19 Zekerheden
Friendship International heeft een retentierecht op alle gelden, documenten en zaken die zij voor/van haar opdrachtgever onder zich heeft. Friendship International kan dit retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen haar nog verschuldigd is in verband  met voorgaande opdrachten. Friendship International is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit de uitoefening van het retentierecht voortvloeit.

 

Alle zaken, documenten en gelden die Friendship International in verband met de overeenkomst onder zich heeft, strekken haar tot pand voor alle vorderingen die zij ten laste van opdrachtgever heeft.

 

Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3 Op elke overeenkomst tussen Friendship International en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
20.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Friendship International worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Friendship International gevestigd is. Indien Friendship International een beroep doet op deze bepaling, heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nieuws
  • OFFERTE AANVRAGEN

Wij zijn verhuisd!

Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
The Netherlands

new head office 1 20230606 1330701558   new head office 4 20230606 1059900163   new head office 3 20230606 2031170433   new head office 2 20230606 1313457968

 

Read More

Vul ons aanvraagformulier in en ontvang van ons een complete offerte. 

Bereken het volumegewicht van uw zending. 

  

Read More